O nas  - przekaż nam jeden  procent (1%) podatku w swoim rozliczeniu PIT

Statut Fundacji

wtorek, 08 lipca 2014 r., 21:56

Statut Fundacji ”KIABAKARI” w Krakowie
Tekst jednolity
uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Rady Fundacji z dnia 30 maja 2014 r.
sporządzony dnia 30 czerwca 2014 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Kiabakari”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez ks. Wojciecha Adama Kościelniaka i lek. med. Gabrielę Majkut, zwanymi dalej Fundatorami, na mocy aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Ewę Knuplerz w kancelarii notarialnej przy ul.
Żółkiewskiego nr 20, 31-539 Kraków, w dniu 30 września 2008 roku (rep. A Nr 11125/2008) i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu.


§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest miasto Kraków. Fundacja może tworzyć oddziały lub biura w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym w szczególności w Afryce oraz na innych kontynentach.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym partnerami zagranicznymi.
5. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
6. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 3.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego realizowaną w Tanzanii w Afryce, w tym w szczególności w Misji w Kiabakari, w Polsce oraz poza jej granicami w zakresie:
1) działań zmierzających do poprawy warunków bytowych i zdrowotnych ludności miejscowej, w tym w szczególności dzieci i ich rodzin, pomocy społecznej oraz poradnictwa dla tych osób,
2) dziennej opieki nad dziećmi na terenie Misji w Kiabakari,
3) edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej prowadzonej na terenie Misji w Kiabakari,
4) organizowania zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz kursów,
5) pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej na terenie Misji w Kiabakari,
6) prowadzenia ośrodka zdrowia na terenie Misji w Kiabakari i zapewniania kompleksowej opieki medycznej, porad lekarskich, w tym specjalistycznych, diagnostyki oraz leczenia, w tym dentystycznego, oraz innych świadczeń związanych z opieką zdrowotną na terenie Misji w Kiabakari,
7) działalności dobroczynnej i charytatywnej,
8) wspierania inicjatyw społecznych poprzez edukację, gromadzenie funduszy, działalność kulturalną, wolontariat,
9) poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
10) doradztwa w sprawach środowiska naturalnego oraz technicznego,
11) promowania i organizowania wolontariatu,
12) upowszechniania wiedzy na temat sytuacji ludności miejscowej, w tym w szczególności dzieci i rodzin żyjących w Tanzanii,
13) organizowania imprez masowych propagujących cele Fundacji,
14) organizowania akcji celowych, zbiórek rzeczowych i pieniężnych na rzecz ludności miejscowej, w tym w szczególności dzieci i rodzin korzystających z pomocy Misji w Kiabakari,
15) organizowania targów, wystaw i kongresów,
16) działalności wydawniczej w zakresie książek, czasopism oraz pozostałej,
17) współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i osobami podejmującymi działania ukierunkowane na realizację celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji, wspieranie takich podmiotów organizacyjnie, rzeczowo i finansowo.


2. Fundacja prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego określoną w ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 4) pkt 5), pkt 7)-14) i pkt 17) niniejszego paragrafu.
3. Fundacja prowadzi odpłatnie działalność pożytku publicznego określoną w ust. 1 pkt 3), pkt 6) oraz pkt 15)-16) niniejszego paragrafu.

§ 4.

Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Fundacja może organizować Towarzystwa, Koła i Kluby Przyjaciół Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5.

1. Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z działalnością charytatywną, wychowawczą, pomocową i humanitarną na rzecz holistycznego rozwoju lokalnych wspólnot w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się. W sferze zadań Fundacji mieści się także promocja wolontariatu w Polsce i poza jej granicami.
2. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej jej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Celem Fundacji są:
1. Wychowanie: Działania m.in. na rzecz wychowania lokalnych wspólnot w postawie tolerancji, wzajemnego poznania, szacunku, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych grup etnicznych, kultur i tradycji – na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym oraz międzynarodowym;
2. Edukacja: Działania na rzecz krzewienia wiedzy o misjach oraz sytuacji społecznej w Afryce, ze szczególnym uwzględnieniem Tanzanii. Działania na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się.
3. Zdrowie: Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej lokalnych społeczeństw państw zagrożonych klęskami sanitarno - epidemiologicznymi, w szczególności Tanzanii.
4. Praca: Działania m.in. na rzecz poprawy pozycji społeczno-ekonomicznej młodzieży i dorosłych z najuboższych warstw społecznych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet.
5. Kultura: Upowszechnianie wiedzy o Afryce, w szczególności o Tanzanii – kulturze suahili, grup etnicznych w Tanzanii, oraz aktualnych problemach społeczeństwa tanzańskiego i ich przyczynach; krzewienie wolontariatu krótko- i długoterminowego w celach zacieśnienia więzów między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się; wzajemnego zrozumienia, zidentyfikowania problematyki, która mieści się w zakresie działalności statutowej Fundacji.
6. Bezpieczeństwo żywnościowe: Pomoc humanitarno-charytatywna, działania wychowawczo - dydaktyczne m.in. na rzecz zdrowego żywienia,  dywersyfikacji upraw, wsparcia afrykańskich programów rolnych zgodnie z ogólnym programem rozwoju rolnictwa afrykańskiego, wspierania budowania zdolności sektora prywatnego w rolnictwie na poziomie lokalnych wspólnot; seminaria, warsztaty, kursy odnośnie degradacji i jałowienia gleby, nowych metod upraw, zmian klimatycznych itp.
7. Środowisko naturalne: działania wychowawczo-dydaktyczne w celu tworzenia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, jego ochronę, wsparte konkretnymi działaniami takimi jak zakładanie szkółek leśnych, zalesianie, ochrona istniejących źródeł wody, zapewnianie dostępu do wody poprzez poszukiwanie nowych źródeł, wiercenie studni głębinowych i zwykłych, zabezpieczanie ujęć wodnych; akcje uświadamiające, czyny
społeczne na rzecz ochrony środowiska, szkolenia i kursy w zakresie zalesiania, ochrony ujęć wodnych, właściwego użytkowania studni i akwenów wodnych, zabezpieczania śmieci i odpadów, wspieranie utylizacji alternatywnych paliw i źródeł energii w celu ochrony środowiska naturalnego.
8. Wolontariat: Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu świadczonego za granicą

Przekaż 1% podatku dla dzieci w Afryce Wschodniej - e-pity 2014
-"ORGANIZACJA

Fundacja Kiabakari

ul. Wysłouchów 40/57, 30-611 Kraków
fax (12) 294 28 70
NIP: 6751411764
REGON: 120880519

email: fundacja@kiabakari.org

Nasza Fundacja jest ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS 0000325046
mapa strony

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu